Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: “Đảng không phải là một tổ chức để làm quan phát tài”. Điều này đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải thấu hiểu đạo đức cách mạng và có tính liêm chính, công bằng, vì để đáng là người lãnh đạo và đầy tớ trung thành của nhân dân. Trên hơn 90 năm xây dựng và phát triển, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn tập trung vào việc xây dựng, chỉnh đốn để giữ gìn sự trong sạch, vững mạnh và xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng của nhân dân.

1. Cán bộ, đảng viên phải tận tâm phục vụ Tổ quốc và nhân dân

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng là đại diện cho lợi ích chung của giai cấp công nhân, của toàn thể nhân dân lao động, không phải mưu cầu lợi ích riêng. Vì vậy, mỗi cán bộ, đảng viên phải luôn hiểu rõ bản chất của một Đảng cách mạng chân chính. Đảng không phải là một tổ chức để làm quan phát tài, mục tiêu của Đảng là giải phóng dân tộc, làm cho Tổ quốc giàu mạnh và đồng bào sung sướng. Đảng luôn phải kiểm soát khẩu hiệu và chỉ thị của mình từ quần chúng. Công tác của Đảng phải dựa trên tinh thần yêu nước và cần, kiệm, liêm, chính để dạy bảo cán bộ, đảng viên và nhân dân. Mọi công tác của Đảng luôn phải đứng về phía quần chúng và phải liên hợp chặt chẽ với dân chúng.

2. Đẩy mạnh đấu tranh chống tham nhũng gắn với xây dựng và chỉnh đốn để Đảng trong sạch, vững mạnh

Đảng Cộng sản Việt Nam luôn coi trọng công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng để đảm bảo sự trong sạch và vững mạnh. Đảng không chấp nhận những hành vi tham nhũng và tiêu cực. Vì vậy, Đảng đã quyết liệt thực hiện cuộc đấu tranh chống tham nhũng gắn với công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Các nghị quyết, chỉ thị và kỷ luật đã được ban hành và triển khai rộng rãi trong Đảng để kiểm soát quyền lực cán bộ và ngăn chặn những biểu hiện suy thoái và tiêu cực.

Cuộc đấu tranh chống tham nhũng không chỉ là việc tranh giành quyền lực, mà là việc đánh bại những người muốn lợi dụng quyền lực để phục vụ riêng cho mục đích cá nhân. Đảng đã thực hiện các biện pháp để phát hiện và xử lý nghiêm minh những người suy thoái và tham nhũng. Qua đó, Đảng thể hiện sự đoàn kết và thống nhất trong từng cơ quan, địa phương, và đơn vị. Đồng thời, cuộc đấu tranh chống tham nhũng cũng đã cảnh báo và làm răn đe những người muốn lợi dụng quyền lực.

Cuối cùng, Đảng và mỗi cán bộ, đảng viên của Đảng cần thấu hiểu và tuân thủ các chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về Đảng không phải là một tổ chức để làm quan phát tài. Họ cần thường xuyên tu dưỡng đạo đức cách mạng và nâng cao trình độ chính trị. Chỉ khi đó, Đảng mới xứng đáng với vị thế và vai trò lãnh đạo sự nghiệp cách mạng và hệ thống chính trị của đất nước.

Theo EzBeauty.vn

By Hà Phương

Với kinh nghiệm trên 7 năm trong lĩnh vực làm đẹp mình tạo nên EzBeauty là website chia sẻ kiến thức và thông tin cho mọi người!