ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAMĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

đảng uy

Có thể khẳng định rằng công tác phụ nữ có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng đối với quá trình phát triển của đất nước, là thước đo của sự văn minh, tiến bộ và công bằng xã hội. Chính vì vậy, Đảng Cộng sản Việt Nam – Đảng ta, luôn quan tâm lãnh đạo công tác phụ nữ. Qua các nhiệm kỳ Đại hội Đảng toàn quốc, Đảng ta đều có định hướng rõ nội dung, phương hướng lãnh đạo công tác phụ nữ để các cấp, các ngành trong cả hệ thống chính trị thực hiện.

Tầm Quan Trọng Của Công Tác Phụ Nữ

Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã khẳng định tầm quan trọng của công tác phụ nữ và cam kết phát huy truyền thống, tiềm năng, thế mạnh và tinh thần làm chủ của phụ nữ Việt Nam. Điều này bao gồm việc xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nữ, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế, cũng như tăng cường các chương trình phát triển, hỗ trợ cập nhật tri thức, kỹ năng cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi. Đồng thời, Đại hội cũng nhấn mạnh việc hoàn thiện và thực hiện tốt luật pháp, chính sách liên quan đến phụ nữ, trẻ em và bình đẳng giới, cũng như kiên quyết xử lý nghiêm theo pháp luật các tệ nạn xã hội, các hành vi bạo lực, mua bán, xâm hại phụ nữ, trẻ em.

Sự Phát Huy Vai Trò Của Phụ Nữ Ở Tỉnh Phú Thọ

Trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, vai trò của phụ nữ và công tác cán bộ nữ đã được nhận thức và quan tâm rõ rệt. Cấp ủy Đảng, chính quyền và xã hội đã đưa ra nhiều chủ trương, chính sách về công tác phụ nữ, cán bộ nữ để thúc đẩy sự phát triển. Điều này đã tạo điều kiện thuận lợi cho phụ nữ, phong trào phụ nữ và tổ chức Hội các cấp để phát huy vai trò, đóng góp quan trọng trong các lĩnh vực đời sống, kinh tế – xã hội.

Các cấp ủy Đảng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ cũng đặc biệt chú trọng xây dựng, củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp. Điều này đã củng cố và nâng cao vai trò của tổ chức Hội, và tất cả các cơ sở Hội đều đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động theo chủ đề hàng năm đã tạo dấu ấn, nâng cao uy tín của tổ chức Hội trong công tác tập hợp phụ nữ. Điển hình là các phong trào thi đua như “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Dân vận khéo”; từ đó, các mô hình và cách làm hay xuất hiện, đóng góp quan trọng cho phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Sự Chú Trọng Và Tạo Điều Kiện Cho Phụ Nữ

Các cấp ủy Đảng của tỉnh Phú Thọ đã tạo nhiều điều kiện thuận lợi để phụ nữ phát huy quyền làm chủ, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền ở địa phương. Đồng thời, họ cũng thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tham gia đóng góp ý kiến vào các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước. Đặc biệt, các văn bản liên quan đến thực hiện Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng chống bạo lực gia đình và các Nghị quyết chuyên đề về công tác phụ nữ đã được ban hành và đi vào cuộc sống, tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động về công tác vận động phụ nữ, công tác cán bộ nữ. Điều này thể hiện rõ trách nhiệm của cấp ủy Đảng và chính quyền trong việc phát huy vai trò, tiềm năng của phụ nữ tham gia sự nghiệp đổi mới của đất nước.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ cũng đã ban hành nhiều nghị quyết chuyên đề về đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, luân chuyển cán bộ, về công tác phát triển đảng viên nữ và chương trình hành động thực hiện công tác cán bộ nữ. Đội ngũ cán bộ nữ trong tỉnh Phú Thọ đã tham gia các cơ quan trong hệ thống chính trị và tham gia lãnh đạo, quản lý ở các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị với chất lượng ngày càng được nâng cao. Tỉ lệ đảng viên nữ cũng tăng cả về số lượng và chất lượng. Ngoài ra, số lượng lao động nữ được đào tạo và nữ cán bộ công chức được bồi dưỡng về trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cũng ngày càng tăng.

Tiến Tới Tương Lai Rực Rỡ

Trong thời gian tới, sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể sẽ tạo môi trường thuận lợi để phụ nữ phát huy và nâng cao vai trò, vị trí trong tham gia phát triển kinh tế – xã hội của địa phương. Điều này cũng sẽ giúp các cấp Hội phụ nữ trong tỉnh Phú Thọ thực hiện tốt hơn nữa công tác vận động phụ nữ trong tình hình mới, phấn đấu cùng Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế – xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX đề ra.

Được tham khảo từ bài viết trên EzBeauty.vn.

By Hà Phương

Với kinh nghiệm trên 7 năm trong lĩnh vực làm đẹp mình tạo nên EzBeauty là website chia sẻ kiến thức và thông tin cho mọi người!