Tình cảm, sự quan tâm đặc biệt của Bác Hồ đối với thanh niên
Tình cảm, sự quan tâm đặc biệt của Bác Hồ đối với thanh niên

Bác Hồ

Tuổi trẻ của Bác đã chứng kiến những phong trào yêu nước mạnh mẽ trong những năm đầu thế kỷ XX như phong trào Đông Du, phong trào Đông Kinh nghĩa thục, Duy Tân, phong trào chống thuế ở Trung Kỳ… Qua những phong trào này, Bác đã nhận thấy sức mạnh to lớn của thanh niên trong cuộc đấu tranh giành độc lập. Đặc biệt, vào những năm 1920, trên diễn đàn Hội nghị Tua (Pháp), Bác đã lên tiếng phản đối chế độ thực dân và lên án những tội ác tày trời gây ra đối với nhân dân và thanh niên Việt Nam. Bác cho rằng, để thức tỉnh dân tộc, cần phải thức tỉnh thanh niên, vì thanh niên là một bộ phận quan trọng của dân tộc.

Bác Hồ và quan tâm đối với thanh niên

Bác Hồ luôn nhận thấy vai trò quan trọng của thanh niên và đã thành lập Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên từ tháng 6 năm 1925. Bác đã luôn chỉ dẫn và theo dõi chặt chẽ thanh niên trong 2 cuộc kháng chiến, tin tưởng vào sức mạnh của thanh niên và coi họ là người thân trong gia đình mình. Bác luôn cảm thấy đau đớn khi một thanh niên hy sinh trong cuộc kháng chiến. Bác cho rằng, muốn xây dựng dân tộc, cần phải thức tỉnh thanh niên.

Công việc của Bác Hồ đối với thanh niên

Bác Hồ luôn quan tâm và chăm sóc thanh niên suốt cuộc đời mình. Bác đã gửi thư đến thanh niên trong kỷ niệm 20 năm Cách mạng Tháng Tám, khuyến khích thanh niên luôn nâng cao chí khí cách mạng và hoàn thành mọi nhiệm vụ. Bác cũng đã căn dặn và nhắc nhở thanh niên về vai trò quan trọng của họ trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Đổi mới và vai trò của thanh niên

Bác Hồ đã nhấn mạnh vai trò của thanh niên trong cách mạng đổi mới. Thanh niên được xem là lực lượng xung kích trong xây dựng và bảo vệ đất nước, quyết định sự thành bại của sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước. Bác Hồ đã khuyến khích thanh niên học tập, rèn luyện, và trở thành lực lượng xung kích trong các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, và xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Sứ mệnh của thanh niên hôm nay

Theo lời căn dặn của Bác Hồ, thanh niên ngày nay cần nhận thức rõ trách nhiệm và vai trò của mình. Họ cần không ngừng học tập, rèn luyện, và trưởng thành để xây dựng và bảo vệ đất nước. Đối với Đảng và Nhà nước, thanh niên là lực lượng xung kích, giữ vai trò trung tâm trong công cuộc hội nhập quốc tế và xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Kết luận

Với tinh thần và trách nhiệm của Bác Hồ, thanh niên ngày nay đã phấn đấu vượt qua mọi khó khăn để trở thành người có bản lĩnh và sẵn lòng cống hiến cho đất nước. Để thể hiện sự quan tâm và chăm sóc đối với thanh niên, Đảng – Nhà nước đã xây dựng tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và tạo điều kiện cho thanh niên phát triển toàn diện và đóng góp cho sự phát triển của đất nước.

By Hà Phương

Với kinh nghiệm trên 7 năm trong lĩnh vực làm đẹp mình tạo nên EzBeauty là website chia sẻ kiến thức và thông tin cho mọi người!