Hiện nay, Chi đoàn Cục Trợ giúp pháp lý có 13 đoàn viên (01 đoàn viên nam và 12 đoàn viên nữ), trong đó, đoàn viên là Đảng viên có 10 đồng chí, chiếm tỷ lệ 77% (đây là một con số rất đáng khích lệ). Nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò quan trọng của công tác đoàn và phong trào thanh niên, trong nhiệm kỳ qua, Chi ủy Cục Trợ giúp pháp lý đã luôn quan tâm, chỉ đạo sát sao và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho đoàn viên, thanh niên phát huy sức trẻ, đóng góp tích cực vào hoạt động chính trị cơ quan.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Chi ủy đối với công tác đoàn và phong trào thanh niên được thể hiện ở những mặt sau đây:

1. Định hướng về chính trị, tư tưởng cho mọi hoạt động, nguyên tắc của công tác đoàn và phong trào thanh niên

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Chi bộ đã chỉ đạo việc củng cố, kiện toàn bộ máy tổ chức đoàn thanh niên và cán bộ tham mưu quản lý nhà nước về công tác thanh niên.

Hàng năm, Chi ủy luôn có các buổi làm việc với Ban Chấp hành Chi đoàn để nắm bắt tình hình, tư tưởng, nguyện vọng của đoàn viên, thanh niên. Trao đổi thống nhất với Ban Chấp hành Chi đoàn trước khi cử đoàn viên tham gia các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, khi thực hiện quy trình xem xét kết nạp đảng viên mới; tạo điều kiện thuận lợi để đảng viên trong độ tuổi đoàn được tham gia sinh hoạt đoàn đầy đủ theo quy định. Bên cạnh đó, Chi bộ cũng chỉ đạo đoàn thanh niên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để nâng cao chất lượng hoạt động của Chi đoàn, với trọng tâm là xung kích thực hiện cải cách hành chính, đổi mới tác phong làm việc, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Động viên đoàn viên, thanh niên thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Tạo điều kiện về thời gian, con người và kinh phó cho mọi hoạt động phong trào của Đoàn thanh niên.

2. Chăm lo, đào tạo, bồi dưỡng nguồn cán bộ trẻ có phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho Đảng

Trong những năm qua, Chi ủy và Lãnh đạo Cục đã quan tâm, chọn, cử nhiều lượt công chức là đoàn viên, thanh niên đi đào tạo, bồi dưỡng theo các lĩnh vực về chuyên môn, hội nhập quốc tế, chính trị, quản lý hành chính nhà nước, ngoại ngữ, tin học, tạo điều kiện về mặt thời gian, hỗ trợ về tài chính theo quy định cho đoàn viên, thanh niên. Việc chọn, cử công chức tham gia các khóa học cũng được đổi mới, phù hợp với vị trí việc làm và quy hoạch cán bộ, gắn với nhu cầu sử dụng cán bộ và thực tiễn của đơn vị. Nhờ đó, trình độ các mặt của đội ngũ đoàn viên, thanh niên không ngừng được tăng cường, đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ được giao.

3. Bố trí, sắp xếp, sử dụng công chức là đoàn viên, thanh niên trong hoạt động chuyên môn của đơn vị.

Chi ủy và Lãnh đạo Cục đã thực hiện việc sắp xếp, phân công nhiệm vụ cho các công chức là đoàn viên, thanh niên một cách hợp lý, phát huy được năng lực sở trường, tính chủ động, sáng tạo trong công việc được giao. Các đoàn viên được tin tưởng phân công giao mọi mặt công tác của đơn vị phù hợp với năng lực, sở trường và lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng của từng đồng chí. Đây là một sự thử thách nhưng cũng thể hiện sự tin tưởng của Chi ủy, Lãnh đạo Cục đối với đoàn thanh niên.

Bên cạnh đó, Chi ủy và Lãnh đạo Cục luôn tạo điều kiện tối đa để đoàn viên được bày tỏ quan điểm hay suy nghĩ cá nhân, phát huy tính chủ động, tính độc lập sáng tạo và tính tự chịu trách nhiệm của mỗi đoàn viên, thanh niên. Chính điều này tạo nên môi trường làm việc thân thiện, minh bạch, tạo động lực làm việc, phát huy sáng tạo và trí tuệ cá nhân trong sức mạnh tập thể.

4. Quan tâm công tác phát triển Đảng

Xây dựng đội ngũ đảng viên nói chung và chăm lo công tác phát triển đảng viên mới nói riêng là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng. Từ nhận thức trên, những năm qua, Chi ủy và Lãnh đạo Cục Trợ giúp pháp lý luôn quan tâm bồi dưỡng, kết nạp các đoàn viên, thanh niên ưu tú được đứng trong hàng ngũ Đảng để tạo môi trường phấn đấu cho các đoàn viên, thanh niên trẻ. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, đã có 13 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng.

Trong thời gian qua, được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Chi ủy, cùng với sự chủ động, sáng tạo và tích cực của các đoàn viên, thanh niên trong Chi đoàn, công tác đoàn và phong trào thanh niên tại Cục Trợ giúp pháp lý đã gặt hái được nhiều kết quả đáng ghi nhận:

1. Về công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng

Xác định công tác chính trị, tư tưởng có vị trí vai trò đặc biệt quan trọng và là nhiệm vụ trọng tâm của Chi đoàn trong việc bồi dưỡng đoàn viên, thanh niên, trong thời gian qua, Chi đoàn Cục Trợ giúp pháp lý luôn tích cực thực hiện việc tuyên truyền, giáo dục, vận động đoàn viên tham gia đầy đủ các đợt học tập Nghị quyết Trung ương đảng, nghiên cứu các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thường xuyên quán triệt việc thực hiện Thông báo kết luận của đồng chí Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp về công tác thanh niên của Bộ và tổ chức triển khai có hiệu quả. Chi đoàn cũng thường xuyên định hướng dư luận xã hội, cung cấp những thông tin chính thống của Đảng và Nhà nước để định hướng tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên.

Cùng với công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, trong những năm qua, Chi đoàn Cục Trợ giúp pháp lý cũng luôn quan tâm đến việc giáo dục về đạo đức, lối sống, tác phong làm việc cho các đoàn viên thuộc Chi đoàn để góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đóng góp chung vào sự nghiệp phát triển của ngành Tư pháp. Chi đoàn cũng thường xuyên tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên thực hiện nghiêm chỉnh Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức Bộ Tư pháp; Quy chế văn hóa công sở cơ quan Bộ Tư pháp; chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức Ngành Tư pháp; thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 02/CT-BTP ngày 25/3/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp không uống rượu, bia trong ngày làm việc… bảo đảm thực hiện mục tiêu “Chuyên nghiệp – Hiện đại – Thân thiện”; đặc biệt, năm 2019, được sự nhất trí của Chi ủy, Chi đoàn đã tổ chức thành công 02 Hội nghị sinh hoạt chuyên đề với chủ đề “Thanh niên xung kích trong thực hiện phong trào thi đua xây dựng văn hóa công sở” và chủ đề “Góp ý dự thảo Thông tư bãi bỏ Quyết định số 09/2008/QĐ-BTP ngày 08/12/2008 về quy tắc nghề nghiệp TGPL; liên hệ chuẩn mực đạo đức của đoàn viên, thanh niên Cục Trợ giúp pháp lý”.

Các hoạt động tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng nêu trên đã góp phần nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của đoàn viên thanh niên trong việc rèn luyện, học tập để góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị ngày một phát triển.

2. Trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn

Đoàn viên Chi đoàn Cục Trợ giúp pháp lý luôn xác định trọng tâm của các hoạt động Đoàn là gắn liền với công tác chuyên môn của cơ quan, đơn vị. Do đó, Chi đoàn Cục Trợ giúp pháp lý luôn cụ thể hóa phương châm “Hóa thân màu áo xanh của Đoàn vào việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị”. Từng đồng chí Đoàn viên, thanh niên ở các cương vị công tác khác nhau đều trở thành lực lượng đi đầu trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Với sự cố gắng, nỗ lực của mình các Đoàn viên trong Chi đoàn đã có những đóng góp tích cực vào việc hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị (cụ thể: trực tiếp tham gia nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện dự thảo các văn bản về pháp luật trợ giúp pháp lý; tham gia công tác quản lý nhà nước, hướng dẫn nghiệp vụ về TGPL cho địa phương; làm trưởng nhóm thực hiện một số nhiệm vụ của Cục như nghiên cứu khoa học, nhóm xây dựng phiếu khảo sát, nhóm xây dựng báo cáo thủ tục hành chính…; làm đầu mối hợp tác quốc tế với một số đối tác nước ngoài; dịch và biên tập các tài liệu trợ giúp pháp lý của các nước; tham gia các hội nghị và các đoàn khảo sát về trợ giúp pháp lý trong nước và nước ngoài …).

Với những đóng góp tích cực trên đây, hàng năm tỷ lệ đoàn viên, Thanh niên đạt danh hiệu Lao động tiên tiến đạt 100%, nhiều đồng chí được công nhận danh hiệu lao động xuất sắc, chiến sĩ thi đua cơ sở và được bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

3. Công tác đào tạo, bồi dưỡng

Bên cạnh việc cố gắng, nỗ lực phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của đơn vị, các Đoàn viên Chi đoàn đã bố trí, sắp xếp công việc hợp lý, tranh thủ thời gian ngoài giờ hành chính để cố gắng học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trình độ ngoại ngữ, tin học. Đã có 10/13 đồng chí đang theo học hoặc có bằng cao học luật, bằng Đại học thứ hai; nhiều đồng chí tích cực tham dự các lớp trung cấp lý luận chính trị, quản lý lãnh đạo cấp phòng, chuyên viên, chuyên viên chính và các lớp bồi dưỡng chuyên sâu do Bộ Tư pháp tổ chức; 01 đồng chí đã được bổ nhiệm lãnh đạo cấp phòng.

4. Công tác Đoàn tham gia xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị

Công tác bồi dưỡng, phát triển Đảng viên trong Chi đoàn được đặc biệt quan tâm. Bên cạnh việc chủ động tuyên truyền cho đoàn viên về đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của các cấp ủy Đảng cơ quan Bộ, Chi đoàn cũng thực hiện nghiêm túc việc theo dõi, phân loại, đánh giá đoàn viên, giúp đỡ đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng; thường xuyên làm việc, trao đổi với chi ủy trong công tác phát triển Đảng và đề xuất với cấp ủy quan tâm, bồi dưỡng đối với đoàn viên ưu tú để giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp. Trong các năm 2017 – 2018 – 2019 , Chi đoàn đã xét và giới thiệu kết nạp12 đoàn viên ưu tú. Các đồng chí được giới thiệu phát triển Đảng đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của mình. Việc trở thành Đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam trở thành động lực phấn đấu trong sáng, tích cực của các đoàn viên, thanh niên trong Chi đoàn.

Chi đoàn cũng góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Chính quyền. Tại các cuộc họp liên tịch của đơn vị đều có sự tham gia của đại diện Đoàn thanh niên để xem xét, quyết định các nội dung quan trọng như bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, nâng lương trước thời hạn và các vấn đề quan trọng khác.

5. Về các hoạt động phong trào

Các hoạt động của Chi đoàn đã có bước chuyển biến theo tính thiết thực, phát huy tốt vai trò của tổ chức đoàn trong giáo dục, đoàn kết và đồng hành với thanh niên. Bên cạnh việc tham gia tích cực mọi hoạt động phong trào do Đoàn thanh niên Bộ phát động, Chi đoàn đã có sự đổi mới sáng tạo, thiết thực, gắn hoạt động đoàn với công tác chuyên môn, nghiệp vụ, nhằm phát huy tốt nhất năng lực của tuổi trẻ.

Chi đoàn cũng chủ động phối hợp với tổ chức Công đoàn để thực hiện nhiều hoạt động phong trào của cơ quan, đơn vị như các hoạt động an sinh xã hội, vì cuộc sống cộng đồng; tham gia các phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao…Đây thực sự là những hoạt động bổ ích, lành mạnh giúp các đoàn viên, thanh niên được rèn luyện, phấn đấu, trưởng thành, xây dựng tình đoàn kết, biết chia sẻ, động viên nhau cùng tiến bộ.

Có thể nói, nơi nào có Đảng quan tâm thì ở đó tổ chức Đoàn sẽ mạnh, đội ngũ cán bộ Đoàn sẽ tâm huyết nhiệt tình với phong trào. Trong bối cảnh công tác trợ giúp pháp lý đã đi vào ổn định và ngày càng phát triển; hoạt động quản lý nhà nước và quản lý chuyên ngành về TGPL của Cục phát triển trên quy mô và phạm vi rộng hơn trong toàn quốc, từ Trung ương đến địa phương, khối lượng công việc chuyên môn sẽ ngày càng nhiều. Để tạo điều kiện cho tổ chức đoàn thanh niên hoạt động có hiệu quả, phát huy vai trò của thanh niên trong mối quan hệ với Đảng, Chi đoàn cũng có một số đề xuất, kiến nghị gửi tới Chi ủy nhiệm kỳ tới, 2020 – 2025 cụ thể như sau:

Một là, tiếp tục hỗ trợ, chỉ đạo và đồng hành cùng công tác đoàn và phong trào thanh niên. Duy trì tốt các kênh thông tin trao đổi, nắm bắt tình hình tư tưởng, kịp thời giải quyết nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, thanh niên; khích lệ, đông viên công chức, viên chức trẻ – Những nhân tố nhiệt huyết, sống có lý tưởng toàn tâm, toàn ý cống hiến cho công việc.

Hai là, tiếp tục tin tưởng giao việc cho thanh niên nhất là những việc mới, việc khó, việc đòi hỏi sức trẻ, sức sáng tạo, việc đòi hỏi sự thông thạo về tin học, ngoại ngữ; ngoài công tác đào tạo, bồi dưỡng để phục vụ nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị, cần tạo điều kiện để thanh niên học tập, nâng cao trình độ, bổ sung, hoàn thiện các kỹ năng năng làm việc thực tiễn, kỹ năng xã hội, kỹ năng hội nhập quốc tế; rèn luyện cho thanh niên tư duy hệ thống và tác phong công tác chính quy, khoa học.

Ba là, có các hình thức khen thưởng, động viên phù hợp, kịp thời bằng vật chất và tinh thần đối với cán bộ đoàn và đoàn viên, thanh niên có thành tích xuất sắc, đóng góp thiết thực cho cơ quan, đơn vị; đồng thời ưu tiên quy hoạch, bổ nhiệm những cán bộ đoàn có đủ năng lực, phẩm chất vào các chức danh lãnh đạo, quản lý.

Bốn là, quan tâm chỉ đạo các tổ chức đoàn thể trong đơn vị tạo điều kiện cả về vật chất và tinh thần để công tác đoàn và phong trào thanh niên hoàn thành tốt các mục tiêu đề ra.

Chi đoàn Cục Trợ giúp pháp lý

By Hà Phương

Với kinh nghiệm trên 7 năm trong lĩnh vực làm đẹp mình tạo nên EzBeauty là website chia sẻ kiến thức và thông tin cho mọi người!