Quan tâm hơn nữa công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp và trường họcQuan tâm hơn nữa công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp và trường học

Sáng 11-8, đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa đã có buổi làm việc với Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp và các trường đại học, cao đẳng, trung học phổ thông thuộc Đảng bộ khối.

Full Image

Toàn cảnh buổi làm việc.

Theo báo cáo, công tác phát triển đảng viên là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, trong những năm qua dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy khối, các cấp ủy thuộc Đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã tập trung triển khai nhiều giải pháp để nâng cao số lượng, chất lượng kết nạp đảng viên. Trong đó, đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xây dựng kế hoạch, giao chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới cụ thể cho các tổ chức đảng trực thuộc ngay từ đầu năm; đồng thời làm tốt công tác khảo sát, phát hiện, bồi dưỡng tạo nguồn kết nạp; công tác kết nạp đảng viên bảo đảm đúng tiêu chuẩn, điều kiện và trình tự, thủ tục theo Điều lệ Đảng, quy định của Trung ương và hướng dẫn của cấp ủy các cấp.

Kết quả công tác bồi dưỡng nhận thức về Đảng và xét kết nạp đảng viên mới đều đạt và vượt chỉ tiêu hằng năm đề ra. Từ năm 2018 đến nay, toàn Đảng bộ khối đã tổ chức bồi dưỡng cho 3.697 đối tượng kết nạp đảng; kết nạp được 2.326 đảng viên mới. Trong đó, khối trường học bồi dưỡng cho 1.048 quần chúng; kết nạp được 251 đảng viên mới. Khối doanh nghiệp bồi dưỡng cho 1.186 quần chúng; kết nạp được 925 đảng viên mới…

Tuy nhiên, công tác phát triển đảng viên của Đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh vẫn còn những hạn chế đó là: Một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa quan tâm đúng mức đến công tác phát triển đảng viên; chưa cập nhật các văn bản của cấp trên để triển khai thực hiện; chưa xây dựng kế hoạch, đề ra giải pháp cụ thể để tạo nguồn, bồi dưỡng kết nạp đảng viên, nhiều chủ doanh nghiệp chưa tích cực hợp tác, quan tâm, ủng hộ việc phát triển đảng viên, thành lập tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp.

Vai trò của các tổ chức đoàn thể trong việc bồi dưỡng, tạo nguồn giới thiệu đoàn viên ưu tú còn hạn chế. Một bộ phận học sinh, sinh viên, công nhân, người lao động chưa xác định đúng đắn, động cơ, lý tưởng cách mạng, không thiết tha tham gia sinh hoạt đoàn thể, thiếu ý chí phấn đấu, rèn luyện để được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Việc kết nạp đảng viên là học sinh, sinh viên còn ít, chưa tương xứng với nguồn đã được học lớp nhận thức về Đảng…

Sau khi các đại biểu phát biểu ý kiến, làm rõ một số vấn đề có liên quan, kết luận buổi làm việc, đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của Đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh trong việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp và các trường đại học, cao đẳng, trung học phổ thông thuộc Đảng bộ khối trong thời gian vừa qua.

Full Image

Đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu kết luận buổi làm việc.

Đồng chí khẳng định: Đảng bộ khối đã tổ chức nhiều lớp tập huấn về công tác đảng cho các đảng bộ trực thuộc. Đồng thời đã tổ chức nhiều lớp bồi dưỡng tạo nguồn kết nạp đảng cho quần chúng ưu tú và nhiều lớp bồi dưỡng cho đảng viên mới. Bên cạnh đó, đã ban hành quyết định giao chỉ tiêu phát triển đảng cho các đảng bộ trực thuộc; ban hành văn bản hướng dẫn hồ sơ, thủ tục, tiêu chí xét kết nạp đảng sửa đổi phù hợp với tình hình thực tiễn.

Phát triển đảng viên của Đảng bộ khối nhìn chung có chất lượng về trình độ, học vấn, chuyên môn, tay nghề, là những đồng chí ưu tú, tiêu biểu, có phẩm chất chính trị, đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của đảng.

Cùng với công tác phát triển đảng, Đảng bộ khối đã quan tâm triển khai các văn bản của Trung ương, của Tỉnh ủy về đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh cũng đã nêu lên một số tồn tại, hạn chế về công tác phát triển đảng trong doanh nghiệp và các trường đại học, cao đẳng, trung học phổ thông thuộc Đảng bộ khối.

Đồng chí chỉ ra một số nguyên nhân đó là: Một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa quan tâm đến công tác phát triển đảng viên; chưa xây dựng kế hoạch và đề ra các giải pháp cụ thể, khả thi để tạo nguồn phát triển đảng, nhất là trong các trường học, doanh nghiệp nhà nước. Vai trò của các tổ chức đoàn thể trong các doanh nghiệp, trường học chưa rõ khi tham gia bồi dưỡng, tạo nguồn kết nạp đảng là đoàn viên, hội viên của mình. Một số doanh nghiệp chưa tích cực hợp tác, quan tâm, ủng hộ phát triển đảng viên và tạo điều kiện để thành lập tổ chức đảng trong doanh nghiệp. Điều kiện, tiêu chuẩn, hướng dẫn kết nạp chưa thật thuận lợi, sát thực tế để tạo điều kiện cho người lao động, nhất là học sinh, sinh viên hoàn thiện để kết nạp. Một bộ phận học sinh, sinh viên, công nhân và người lao động chưa xác định đúng đắn động cơ, lý tưởng đứng trong hàng ngũ của đảng. Ban Thường vụ Đảng bộ khối có lúc, có nơi chưa thật sự quyết liệt và chưa có nhiều giải pháp phù hợp để chỉ đạo phát triển đảng trong khối trường học và doanh nghiệp.

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đề nghị Ban Thường vụ Đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt sâu sắc đến cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc việc phát triển đảng viên là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng đảng, góp phần tăng cường lực lượng, trẻ hóa đội ngũ và nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng. Do đó, phải xác định phát triển đảng viên là công việc thường xuyên của mỗi tổ chức đảng hằng tháng, hằng quý, hằng năm, chứ không phải trong nhiệm kỳ.

Cùng với tổ chức quán triệt sâu sắc Kế hoạch số 66 ngày 27-11-2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thực hiện Kết luận số 18, Chỉ thị số 10 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ban Thường vụ Đảng ủy khối quán triệt sâu sắc và xây dựng kế hoạch thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 10-NQ/TU, ngày 23-7-2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Chỉ thị số 05-CT/TU, ngày 28-5-2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác phát triển đảng viên của Đảng bộ tỉnh trong thời gian tới.

Tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống cách mạng, lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, quê hương, đất nước đối với học sinh, sinh viên, công nhân, người lao động trong các doanh nghiệp, để nâng cao lòng tự hào dân tộc, tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng, vào sự nghiệp đổi mới; nêu cao tinh thần tự giác, thi đua học tập, lao động sản xuất, tham gia các phong trào do nhà trường, doanh nghiệp phát động, từ đó phát hiện những người tiêu biểu, gương mẫu để xem xét kết nạp.

Đảng bộ khối phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc làm tốt công tác phát hiện, tạo nguồn phát triển đảng viên ở tất cả các chi bộ, các tổ chức đảng. Trong đó các đảng bộ, chi bộ phải xây dựng được kế hoạch, phải có biện pháp cụ thể trong công tác phát triển đảng viên mới, nhưng phải đảm bảo về số lượng và chất lượng; không vì số lượng mà không bảo đảm chất lượng. Đảng viên mới phải là người ưu tú, có phẩm chất chính trị, đạo đức trong sáng, được rèn luyện, thử thách trong thực tiễn, có động cơ vào đảng đúng đắn. Bên cạnh đó, phải xây dựng kế hoạch mở các lớp cảm tình đảng, lớp đảng viên mới phù hợp với tình hình thực tiễn.

Các Đảng bộ trong khối trường học, nhất là các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp phải xây dựng kế hoạch để tạo nguồn kết nạp là các em học sinh, sinh viên; đồng thời phải giao chỉ tiêu kết nạp đảng tới các chi bộ trực thuộc đảng bộ. Bên cạnh đó, các trường phải phát động tốt phong trào thi đua học tập, từ đó lấy kết quả học tập làm tiêu chí để xem xét kết nạp.

Ban Thường vụ Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh phối hợp chặt chẽ với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Hội Doanh nghiệp trẻ, Hội Doanh nghiệp nữ, đặc biệt là các doanh nghiệp để làm sao các chủ doanh nghiệp phải nhận thức đúng về mục đích, ý nghĩa của việc thành lập tổ chức đảng và đoàn thể trong doanh nghiệp. Cùng với đó, làm việc với chủ doanh nghiệp, nhằm tạo điều kiện cho công nhân, người lao động tham gia các hoạt động đoàn thể để khẳng định mình.

Đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh cùng với thực hiện đầy đủ, đúng quy định thủ tục kết nạp đảng viên theo điều lệ đảng thì cần phải thường xuyên tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho các đồng chí làm công tác đảng trong các trường học và các doanh nghiệp thuộc Đảng bộ khối.

Đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh phải xây dựng cơ chế phối hợp để hướng dẫn các tổ chức đảng; đồng thời xây dựng cơ chế quản lý đảng giữa các trường, các doanh nghiệp và quan tâm tạo việc làm cho sinh viên nói chung và sinh viên là đảng viên sau khi ra trường nói riêng. Thường xuyên làm việc với đảng bộ trực thuộc để nắm và tháo gỡ khó khăn về công tác phát triển đảng viên; đồng thời phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện những quy định của đảng, pháp luật của nhà nước trong nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phát triển đảng viên…

By Hà Phương

Với kinh nghiệm trên 7 năm trong lĩnh vực làm đẹp mình tạo nên EzBeauty là website chia sẻ kiến thức và thông tin cho mọi người!