Xây dựng một cơ sở dữ liệu quản lý sinh viên đòi hỏi chúng ta phải hiểu về các khái niệm cơ bản như primary key, foreign key, select, group by và nhiều hơn nữa. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách thiết kế một cơ sở dữ liệu quản lý sinh viên sử dụng SQL Server.

Thiết kế cơ sở dữ liệu

Đầu tiên, chúng ta sẽ tạo một cơ sở dữ liệu mới bằng cách sử dụng lệnh create database. Sau đó, chúng ta sẽ sử dụng cơ sở dữ liệu mới tạo bằng lệnh use.

create database BT1763
go

use BT1763
go

Tiếp theo, chúng ta sẽ tạo các bảng trong cơ sở dữ liệu. Trong ví dụ này, chúng ta sẽ tạo hai bảng là “student” (sinh viên) và “subject” (môn học). Hãy xem ví dụ dưới đây:

create table student (
 rollno nvarchar(12) primary key,
 fullname nvarchar(50),
 age int,
 address nvarchar(200),
 email nvarchar(150),
 phone_number nvarchar(20),
 gender nvarchar(12)
)
go

create table subject (
 subject_id int primary key identity(1,1),
 subject_name nvarchar(50)
)
go

Sau khi tạo các bảng, chúng ta có thể chèn dữ liệu vào bảng bằng cách sử dụng lệnh insert into. Dưới đây là ví dụ về việc chèn dữ liệu vào bảng “student” và “subject”:

insert into student(rollno, fullname, phone_number, gender, email, age, address) values 
('R001', 'Trần Văn A', '234234', 'Nam', '[email protected]', 22, 'Hà Nội'),
('R002', 'Trần Văn B', '234234', 'Nam', '[email protected]', 25, 'Hà Nội'),
('R003', 'Trần Văn C', '234234', 'Nam', '[email protected]', 21, 'Hà Nội'),
('R004', 'Trần Văn D', '234234', 'Nam', '[email protected]', 26, 'Hà Nội'),
('R005', 'Trần Văn E', '234234', 'Nam', '[email protected]', 29, 'Hà Nội')
go

insert into subject (subject_name) values ('Lập Trình C'), ('HTML/CSS/JS'), ('SQL Server')
go

Chúng ta cũng có thể chọn dữ liệu từ các bảng bằng cách sử dụng lệnh select. Dưới đây là ví dụ về việc lấy dữ liệu từ bảng “student” và “subject”:

select * from student
select * from subject

Liên kết giữa các bảng

Đôi khi, chúng ta cần tạo liên kết giữa các bảng trong cơ sở dữ liệu. Để làm điều này, chúng ta cần sử dụng foreign key. Dưới đây là ví dụ về việc tạo liên kết giữa bảng “student” và “result”:

create table result (
 rollno nvarchar(12) not null,
 subject_id int not null,
 mark float
)

alter table result add constraint fk_result_student foreign key (rollno) references student(rollno)
alter table result add constraint fk_result_subject foreign key (subject_id) references subject(subject_id)

Truy vấn dữ liệu từ nhiều bảng

Đôi khi, chúng ta cần truy vấn dữ liệu từ nhiều bảng. Dưới đây là một số ví dụ về việc truy vấn dữ liệu từ bảng “student”, “subject” và “result”:

select student.rollno, student.fullname, student.phone_number, subject.subject_name, result.mark 
from student, subject, result 
where student.rollno = result.rollno and subject.subject_id = result.subject_id

Kết luận

Trong bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu về cách thiết kế cơ sở dữ liệu quản lý sinh viên sử dụng SQL Server. Chúng ta đã tạo các bảng, chèn dữ liệu và truy vấn dữ liệu từ nhiều bảng. Hy vọng bài viết này đã giúp bạn hiểu rõ hơn về cách làm việc với cơ sở dữ liệu trong SQL Server.

Để tìm hiểu thêm về các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, hãy truy cập EzBeauty.vn.

By Hà Phương

Với kinh nghiệm trên 7 năm trong lĩnh vực làm đẹp mình tạo nên EzBeauty là website chia sẻ kiến thức và thông tin cho mọi người!