Tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đối với công tác kiểm tra, giám sát, góp phần xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị của đảng bộ huyện
Tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đối với công tác kiểm tra, giám sát, góp phần xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị của đảng bộ huyện

Nhận thức rõ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát trong công tác xây dựng đảng, thời gian qua cấp ủy các cấp trong Đảng bộ huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị của địa phương.

Huyện ủy thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, quy định, hướng dẫn của Trung ương, tỉnh về công tác kiểm tra, giám sát, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4, Khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” trong nội bộ và tinh thần của Nghị quyết Trung ương 5, Khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác kiểm tra, giám sát; đầu mỗi nhiệm kỳ và năm công tác, Huyện ủy đã chỉ đạo cấp ủy và UBKT các các cấp bám sát vào Nghị quyết và tình hình thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị để xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát của cấp mình đảm bảo khoa học, phát huy hiệu quả. Nhờ đó, đã tạo được sự chuyển biến tích cực trong tổ chức và hành động của tổ chức đảng, người đứng đầu tổ chức đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng. Việc kiện toàn ủy ban kiểm tra các cấp được cấp ủy quan tâm, đến nay UBKT của 13/13 Đảng bộ đều có đủ 03 đồng chí, riêng UBKT Đảng ủy Thị trấn có 05 đồng chí, do đồng chí Phó bí thư thường trực làm chủ nhiệm; việc quy hoạch, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát được quan tâm, đáp ứng nhu cầu cho công tác xây dựng đảng trong giai đoạn mới.

Đoàn giám sát của Huyện ủy Đạ Tẻh giám sát tại Ban Chỉ huy Quân sự huyệnĐoàn giám sát của Huyện ủy Đạ Tẻh giám sát tại Ban Chỉ huy Quân sự huyện

Việc đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, UBKT các cấp luôn được cấp ủy chỉ đạo kịp thời. Tổ chức thực hiện kiểm tra, giám sát trên tất cả các lĩnh vực, trong đó, chú trọng kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của đảng, các lĩnh vực nhạy cảm dễ phát sinh sai phạm như tài chính, đất đai, xây dựng cơ bản, mua sắm tài sản, công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, công tác cán bộ…

Nhờ sự quan tâm, lãnh chỉ đạo kịp thời và thường xuyên, nên trong năm 2021, các cấp ủy và tổ chức đảng trong toàn đảng bộ huyện đã tiến hành kiểm tra được 144 tổ chức về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp; công tác thực hành tiết kiệm phòng chống tham nhũng, lãng phí; việc thực hiện tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh; kiểm tra 114 đảng viên về thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao; tiến hành giám sát 19 tổ chức, 29 đảng viên về thực hiện các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

Ủy ban kiểm tra các cấp trong đảng bộ huyện đã kiểm tra 06 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; kiểm tra tài chính đảng 23 tổ chức; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong đảng đối với 22 tổ chức; giám sát đối với 18 tổ chức và 29 đảng viên; giải quyết xong 04 đơn tố cáo, đạt 100%. Qua kiểm tra, giám sát đã phát huy được kỷ cương, kỷ luật của Đảng, tích cực đấu tranh, ngăn chặn các sai phạm khi mới manh nha để nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực chiến cấu của các tổ chức đảng và đảng viên, góp phần quan trọng trong xây dựng đảng, thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị đã đề ra.

Để nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong thời gian tới. Huyện ủy đã chỉ đạo Cấp ủy, Ủy ban kiểm tra các cấp trong đảng bộ huyện tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

1. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến quan điểm của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát trong giai đoạn hiện nay đến các tổ chức đảng, đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện. Chỉ đạo xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2022 của Cấp ủy, Ủy ban kiểm tra các cấp.

2. Phát huy vai trò của các cấp ủy, tổ chức đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát với quan điểm làm thường xuyên, toàn diện, lâu dài, công khai, dân chủ. Chú trọng kiểm tra, giám sát việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ trong đảng, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, công tác thực nhành kiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực có ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương; các lĩnh vực dễ xảy ra tiêu cực, vi phạm; nâng cao chất lượng công tác giám sát thường xuyên.

3. Chỉ đạo Ủy ban kiểm tra các cấp thực hiện tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, tích cực thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ đảng, công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí. Chú trọng nắm tình hình, kịp thời phát diện dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên. Thực hiện tốt việc tiếp nhận và giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo phản ánh của tổ chức đảng, đảng viên và công dân, ưu tiên giải quyết các đơn thư tố cáo khiếu nại liên quan đến cán bộ, đảng viên.

4. Thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của BCH Trung ương về đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến” “tự chuyển hóa trong nội bộ”; gắn với việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên của Trung ương, tỉnh, huyện.

5. Tiếp tục kiện toàn bộ máy Ủy ban kiểm tra đảm bảo số lượng và chất lượng; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng cán bộ làm công tác kiểm tra. Xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra có chất lượng, có phẩm chất chính trị, năng lực, kinh nghiệm công tác, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ

By Hà Phương

Với kinh nghiệm trên 7 năm trong lĩnh vực làm đẹp mình tạo nên EzBeauty là website chia sẻ kiến thức và thông tin cho mọi người!